Fakty a skúsenosti

  • Pravidelný a zmysluplný zber dát zo zariadenia a ich vyhodnotenie, nám umožňuje sledovať kondíciu zariadenia tzv. Condition monitoring
  • Prediktívna údržba sa spolieha na zber a analýzu množstva údajov zo stroja prostredníctvom nepretržitého monitorovania parametrov

DÁTA

sú základom Condition monitoringu a prediktívnej údržby. Pod dátami môžeme rozumieť akékoľvek veličiny, ktoré najlepšie popisujú proces. Zmena trendu napr. vibrácií, teploty, prúdu, prietoku, tlaku…..nám predikujú zmenu stavu predtým, než nastane porucha a tým výpadok zariadenia.

DÁTA

nám poskytuje napr. samotné zariadenie zo snímačov, pohonov, riadiacich jednotiek, technologických celkov, ale doplnením snímačov na zariadenie je možné chýbajúce potrebné dáta získať.

naše riešenia – PRÍPRAVA DÁT PRE PODNIKOVÝ SYSTÉM

Zabezpečíme aizovaný zber potrebných dát z procesu, zo stroja, ktoré v pravidelnom takte uložíme na definované rozhranie, odkiaľ si tieto dáta nadradený podnikový systém vyzdvihne pre ďalšie spracovanie

naše riešenia - 5 EASY STEPS – jednoduchý export dát do Excel-u

  • jednoduchý export dát do Excelu v 5 krokoch
  • zber a archivácia dát
  • vizualizácia trendov
  • grafy, štatistiky
  • ………